ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: נדרה עובדיה נ' רשת חניות רמי לוי שיווק השקמה

November 13, 2019

הסוגיה שעמדה להכרעת בית הדין בתצ (י-ם) 13586-09-13 נדרה עובדיה – רשת חניות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ הייתה האם לאשר תובענה ייצוגית בעילה של ניכוי חוסרי קופה משכרם של קופאים. 

 

מדובר בשתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית אשר הדיון בהן אוחד לאור השאלות המשפטיות הדומות שעלו בבקשות, אשר הצביעו על פרקטיקה מקובלת בענף הסופרמרקטים. המעסיקות המשיבות, רשתות שיווק של מוצרי מזון ומשקאות, נהגו לנכות ממשכורתן של המבקשות, קופאיות ברשתות השיווק, חוסרים שנתגלו בעת סגירת הקופה בסוף כל יום עבודה. המבקשות טענו כי הניכויים שבוצעו משכרן נוגדים את הקבוע בחוק הגנת השכר או לחלופין נוגדים את תקנת הציבור. כקבוע בס'25(א) לחוק הגנת השכר, רשימת הניכויים המותרים משכר העובד היא סגורה ובלעדית. ס'25(א)(6) קובע כי ניתן לנכות חוב משכרו של עובד כל עוד ניתנה הסכמת העובד בכתב לגבי קיומו של החוב. במהלך בירור הבקשה נתגלעה מחלוקת בנוגע לשאלה האם חתימת העובדות על טפסי סגירת קופה עומדת בדרישה הכתב של הסעיף. על אף שמדובר בהליך מקדמי, בקשה לאישור תובענה ייצוגית, נדרש בית הדין לקבוע האם התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט, שהרי מדובר באחד התנאים הנדרשים לאישור תובענה ייצוגית (ס'8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות). כדי לברר דרישה זו בית הדין בדק את הטענות שהעלו המבקשות באופן לכאורי ולכן נידונה בהחלטה, בין היתר, שאלות לגופו של עניין.

 

ביום 10.06.2019 ניתנה החלטת בית הדין האזורי בה אישר את הגשת התביעה הייצוגית, תוך הסתייגות ממרבית טענות המבקשות.  

 

במסגרת ההחלטה, נדרשה השופטת ברוינר ישרזדה לפרש את המונח 'חוב' המופיע בס'25(א)(6) לחוק הגנת השכר, כדי לקבוע האם הניכוי הנדון נכנס תחת ניכוי מותר על פי סעיף זה.  לפי הגדרת הסעיף רשאי המעסיק לנכות משכרו של עובד בעבור חוב, כך שככל שמדובר בחוב הרי שהניכוי מותר. השופטת הציגה שתי פרשנויות אפשריות; הראשונה, שניתנה בפסק דין אחר על-ידי השופט שגב, סברה כי יש להעניק למונח פרשנות מצמצמת, כך שרק מצב בו המעסיק נתן לעובד תמורה, בעין או בכסף, הדבר יביא להתגבשותו של חוב. לדוגמא, במצב בו עובד נזקק להלוואה מהמעסיק, רשאי המעסיק, להלוות לו את הכסף ובתמורה לנכותו מהמשכורות הבאות שלו. חשוב לציין כי הניכוי המותר לפי הסעיף אסור שיעלה על רבע משכר עבודתו. הפרשנות השנייה, שניתנה על-ידי השופטת עצמה, התנגדה לעמדה שהוזכרה לעיל וסברה שעל אף פערי הכוחות בין מעסיק לעובד, אין מקו