RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי 22.05.19

מחלה חדשה בעולם דיני העבודה – "וירוס השימוע" על פי כתבה בכלכליסט, מעבידים מדווחים על תופעה חדשה במסגרתה עובדים המוזמנים לשימוע לפני פיטורים מוציאים לפתע אישורי מחלה רבים ולא מגיעים למקום העבודה ולשימוע שנקבע להם. חוק דמי מחלה קובע כי לא ניתן לפטר עובדים כאשר הם בחופשת מחלה וזכאים לדמי מחלה. הפסיקה לאורך השנים הרחיבה את ההגנה על העובדים וקבעה כי לא ניתן לערוך שימוע בתקופת המחלה וכן לא ניתן לזמן לשימוע לפני פיטורים עד שהעובד יחזור לתפקידו. במידה והחולי המדובר אכן "אמיתי", זוהי זכותו של העובד לממש את דמי המחלה וימי המחלה שלו וכן לקבל את ההגנה המגיעה לו על פי חוק מפני פיטורים בתקופה רגישה ופגיעה שכזו. אולם, התרבות התופעה מעלה סימני שאלה באשר למניעיהם של עובדים שונים בהצהרת ימי מחלה ועולה סברה כי

תעודות ממצאים ותעודות הוקרה לעובדים חושפי שחיתות: בין המשפט עלי ספר למשפט בפעולה

שנת 2018 כמעט ונכנסה במניין השנים הרבות, בהן נותרו הוראות החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992, (להלן גם: "החוק") כאבן שאין לה הופכין. במאמר זה אנסה להבהיר את החשיבות הציבורית שביישום החוק, תוך התייחסות לגורמים השונים המעכבים את יישומו. ראשית, וכבסיס להמשך דבריי, אסקור בקצרה את הוראות החוק וההסדרים הקבועים בו. החוק מסדיר הענקת שני סוגי תעודות לעובדי ציבור הזכאים לכך: תעודות ממצאים ותעודות הוקרה. עובד הזכאי לתעודת ממצאים הינו עובד ציבור שהתלונן בתום לב בפני הממונה עליו, בפני מבקר פנים או בפני גוף בודק, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות, ותלונתו נמצאה מבוססת. בתעודת הממצאים יצוינו ממצאי הבדיקה שנבעה מן התלונה, או תוצאותיה. לתעודות הממצאים אמנם אין תוקף משפטי, אך יש להן

עדכון שבועי - 05.5.2019

המפעלים בדרום בסכנה מפעל חרסה לייצור כלים סניטריים שבבאר שבע לא פתח את שעריו לאחר חג הפסח. זאת, לאחר שהוחלט סופית שהוא ייסגר ובמהלך החג שוגר מכתב מיו"ר המפעל לעובדים, בו הודיע על סגירת המפעל, לאור התעדוף שנותנת המדינה, לדבריו, לייבוא מוצרים קרמיים על פני תמרוץ התעשייה המקומית. עשרות מעובדי המפעל, שהוקם זמן קצר לאחר קום המדינה ומונה כ-115 עובדים, התכנסו השבוע בכניסה למפעל ושבתו במחאה על פיטוריהם בעקבות סגירת המפעל, ודורשים כי ההנהלה תדאג לתנאי פיטורים הוגנים המקובלים במשק. חרסה אינו המפעל היחיד בדרום שבסכנה. מפעל פניציה בירוחם ליצור בקבוקי וצנצנות זכוכית נמצא בסכנת סגירה בעקבות חרם צרכנים של חסידות גור, בשל עבודת המפעל בשבת. המפעל מעסיק 240 עובדים שיפוטרו אם המפעל ייסגר. לשני מפעלים אלו מצטרפ