RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי - 25.10.2018

הממונה החדש על שוק ההון ביקש נהג ולא נהגת משה ברקת נכנס בימים אלה לתפקיד הממונה על שוק ההון, וביקש כי ימנו לו נהג ולא נהגת, לדבריו מחשש כי יעלילו עליו עלילות הטרדה מינית. דרישה זו מנוגדת לכאורה לסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, אשר קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו מחמת מינם. החוק מחריג מצבים בהם ההפליה מתחייבת מאופי או ממהות התפקיד, אך קשה לראות כיצד חריג זה עשוי לחול בנסיבות המקרה. הממונה על שוק ההון הנכנס התנצל בתגובה, גינה את תופעת ההטרדות המיניות במקום העבודה ודחה את הקשר בין בקשתו לתופעה. עם זאת, הוא לא חזר בו מדרישתו, והסביר כי מדובר בתפקיד המאויש ב״משרת אמון״. גם אם מדובר ב״משרת אמון״, אין בכך כדי להצדיק אפליה. האמירה של ברקת מעניקה לגיטימציה למעסיקים להעדיף העסקת גבר

הערת פסיקה - מענה למסרונים כשעות עבודה

בפסק דין שניתן בינואר 2018 (סעש (ת"א) 46323-09-14‏ שירן מלמדובסקי נ' קריגר נדל"ן טי.אל.וי.בע"מ) דן בית הדין האזורי לעבודה, בין היתר, בתביעת העובדת לגמול שעות נוספת בגין מענה למסרונים ושיחות טלפון לאחר שעות העבודה. התובעת עבדה כעורכת דין בחברה הנתבעת וטענה שנדרשה לעבוד גם לאחר סיום שעות העבודה וכן בימי ו' ושבתות, כאשר המעסיק היה שולח לה מסרונים ומתקשר לבקש ממנה לבצע משימות. בית הדין פסק כי היא איננה זכאית לגמול שעות נוספת, וביסס זאת על מספר נימוקים. הנימוק המרכזי התבסס על כמות העבודה שנדרשה העובדת לבצע, שלטענת בית הדין, לא היוותה היקף משמעותי או "מסביב לשעון" כפי שעולה מתדפיסי השיחות, בניגוד למה שהעובדת ביקשה לטעון. בתוך נימוק זה ביקש בית הדין להתבסס על הממצאים ממאמרה של השופטת חני אופק-גנדלר