RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי - 14.4.2019

פרקטיקת העסקה במתכונת של ״הסתכלות״ בקרב רופאים צעירים לאחרונה, נחשפה בכתבה בעיתון ״גלובס״ פרקטיקת העסקה של רופאים צעירים לאחר סטאז׳ ולפני התמחות במתכונת של ״הסתכלות״ שהינה למעשה העסקה ללא שכר ותנאים, כשלב מקדים על מנת להתקבל להתמחות. כעולה מן המתואר בכתבה, למעשה הרופאים הצעירים נדרשים טרם קבלתם להתמחות לעבור תקופת ״הסתכלות״, כמעין ״אודישן״, אשר עשוי להמשך בין שבועיים לחודש בכל מחלקה, וככל שיש ״הסתכלות״ במספר מחלקות, היא עשויה גם להמשך מספר חודשים. משמעה של פרקטיקת העסקה זו הינה הלכה למעשה שבועות או חודשים של עבודת חינם. מעדויות בכתבה עולה כי בעת הבקשה להתקבל להתמחות מוצגת בפני הרופאים דרישה לתקופת ניסיון בסטטוס של מתנדב. עוד מתואר כי לכאורה מזכירים לרופאים אשר מצויים בתקופת ״הסתכלות״ כי חוקי

״תקופת הסתגלות״ כפתרון המאזן בין שיקוליו האישיים של העובד לבין הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק במקרה ש

בפסק דין עע (ארצי) 30226-06-13‏ ‏קופת חולים מאוחדת נ' מיכאל בונדר שניתן בתאריך 3.9.2018 קיבל בית הדין הארצי, בפסק דינו של השופט משה טוינה, את ערעורן של קופת חולים מאוחדת ומעון הרופא – נווה עמית על קביעת בית הדין האזורי בירושלים, במסגרתה חויבו לשלם למשיב פיצויים על פיטורין שלא כדין בסכום של כ93,000 ש״ח. בית הדין הארצי קבע כי חובת השימוע הנערכת על רקע פיטורי התייעלות שונה מחובת השימוע בפיטורים הנערכים על רקע התנהלות העובד, ומשכך לא היו צריכות המערערות לבחון את המשך העסקתו של המשיב באותו התפקיד במסגרת השימוע שנערך, כי אם רק במקומות חלופיים. בנוסף, נקבע כי המערערות אף לא היו חייבות להציע למשיב העסקה בעבודה חלופית באותם התנאים בהם הועסק. עם זאת, מכיוון שבמקרה הנדון אפשרויות העסקה חלופיות לא נבחנו