RSS Feed
ארכיון
תגיות

הערת פסיקה: איסור על פיטורין בזמן טיפולי פוריות

פסק הדין בעניין ע"ע (ארצי) 4333-11-19 מדינת ישראל - נטלי גוטמן (פורסם בנבו, 29.3.2020) דן בפרשנותו הלשונית של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים, העוסק בהגבלת פיטורים בתקופה של טיפולי פוריות של עובדים ועובדות אשר אינם נעדרים מעבודתם בשל הטיפולים. סעיף זה מהווה המשך ישיר לסעיף 9(ה)(1) לחוק, שאוסר לפטר עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות ונעדרו בשל כך מהעבודה, אלא בהיתר מהשר הרלבנטי, שיינתן רק אם הפיטורים אינם בקשר להיעדרות או לטיפולים. בהמשך לכך קובע סעיף 9(ה)(3) כי "הוראות פסקה (1) יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר." פסק הדין עוסק בעניינה של מאמנת התעמלות אמנ