RSS Feed
ארכיון
תגיות

זכות הגישה לערכאות של העובדים הזרים בישראל

ההכרה בערך השוויון כזכות יסוד חוקתית במדינת ישראל הביאה שינוי ביחס לדין החל על העסקת עובדים זרים בישראל, כאשר המגמה היא להשוואת דיני העבודה החלים על עובדים שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל, לרבות פלסטינים המועסקים בתוך שטח השיפוט של מדינת ישראל, לאלה של עובדים ישראלים. זאת מתוך הכרה בעיקרון השוויון המהווה עיקרון יסוד במדינת ישראל. חרף מגמה חשובה זו, העובדים הזרים לרבות העובדים הפלסטינים בישראל עדיין סובלים מיחס מקפח במסגרת העסקתם. השופט לוי הטיב לתאר את מצבם של עובדים אלה בפסק דינו: ״הם אינם נהנים מהגנתה האפקטיבית של חקיקת המגן, הם חשופים להתעמרות ניצול ועושק ומתקשים בין היתר בשל העדר הידע והממון הנדרשים לצורך ניהול הליך משפטי והתלות הרבה במעסיקיהם להביא עניינם לפתחן של הערכאות״. זכות הגיש