RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי 27.2.2018: ייעוץ משפטי או ניסיון לחנך את הציבור?

ייעוץ משפטי או ניסיון לחנך את הציבור? הצעות חוזרות בעלות אופי מיני במקום העבודה בכתבה מה17.2.18 בכלכליסט אשר סקרה את המדיניות של פייסבוק וגוגל בהסדרת החיזורים במקום העבודה, ניתנה פרשנות מרחיבה ולדעתי לא נכונה לחוק למניעת הטרדה מינית. אביא את הסקירה של המצב בישראל כלשון הכתבה: "בישראל הנושא של יחסים רומנטיים או מיניים בין עובדים מוסדר בחוק למניעת הטרדה מינית. לפי החוק ניסיון ליצירת קשר בעל אופי מיני בין עובדים, כלומר להציע למישהו דייט למשל, עשוי להיחשב הטרדה מינית כאשר מציעים "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות" או "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות". כדי שהצעות