ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: היקפה של אחריות מנהלים בתאגיד לפי ס' 27 לחוק שעות עבודה ומנוחה

December 23, 2019

פסק הדין בעניין מדינת ישראל נ' שופרסל בע"מ עוסק בכתב אישום שהוגש כנגד חברת שופרסל וחמישה מנהלים בכירים שלה בגין העסקת עובדים בשעות נוספות מעבר לשעות העבודה המותרות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "החוק"), ב-223 אירועים שונים שנפרסו על פני חודשים ארוכים בשניים מסניפיה של שופרסל. 

 

בפסיקתו, הטיל בית הדין אחריות על שופרסל מכוח סעיפים 6 ו-26(א) לחוק, לאחר שקבע כי מדובר בעבירות מסוג "אחריות קפידה" המקימות חזקה לקיומו של יסוד נפשי. בית הדין דחה את טענתה של שופרסל כי עומדת לה ההגנה הקבועה בסעיף 22(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 שכן עשתה "כל שניתן" כדי למנוע את העבירות, וקבע כי על אף ששופרסל נקטה בצעדים רבים בכדי להתמודד עם ביצוע העבירות, היא לא נקטה בצעדים מוחלטים להפסקתן, כדוגמת מתן הוראה גורפת למנהלי הסניפים לפיה אין לאפשר העסקת עובדים מעבר לשעות המותרות בדין, ומשכך לא ניתן לקבוע כי היא עשתה "כל שניתן" בכדי למנוע את ביצוע העבירות, כדרישת הסעיף. 

 

באשר לשאלת אחריותם הפלילית של מנהליה הבכירים של שופרסל לפי סעיף 27(א) לחוק נקבע כי יש לזכותם מהעבירות המיוחסות להם בכתב האישום שכן עומדות להם שתי ההגנות הקבועות בסעיף. ראשית, נקבע כי למנהלי החברה קמה הגנה מכוח סעיף 27(א)(1) לחוק, לפיו ניתן לפטור מנהל מאחריות פלילית אם הוכיח ש"העבירה נעברה שלא בידיעתו", מכיוון שהם לא נחשפו לדיווחי הנוכחות הפרטניים של עובדי החברה, אלא רק ידעו על חריגות בשעות העבודה המותרות בסניפי החברה (כלומר, ידיעתם לא הייתה, כלשונו של בית הדין, "ברזולוציה של כל עובד ועובד"). בית הדין הוסיף בעניין זה כי לא ניתן לייחס למנהלים את המודעות הנדרשת מכיוון שידיעתם הייתה בדיעבד ולא "בזמן אמת". שנית, נקבע כי למנהלי החברה קמה הגנה גם מכוח סעיף 27(א)(2) לחוק, שכן הם נקטו "בכל האמצעים הנאותים" כדי להבטיח שהוראות החוק יתקיימו, ובין היתר פעלו לפיתוח מערכת מיחשובית המתריעה על חריגת עובדים משעות העבודה המותרות, דאגו לניוד עובדים בתוך סניפיה השונים של שופרסל, ועוד. 

 

לדידי, פסיקתו האמורה