ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

תעודות ממצאים ותעודות הוקרה לעובדים חושפי שחיתות: בין המשפט עלי ספר למשפט בפעולה

May 12, 2019

שנת 2018 כמעט ונכנסה במניין השנים הרבות, בהן נותרו הוראות החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992, (להלן גם: "החוק") כאבן שאין לה הופכין. במאמר זה אנסה להבהיר את החשיבות הציבורית שביישום החוק, תוך התייחסות לגורמים השונים המעכבים את יישומו.

 

ראשית, וכבסיס להמשך דבריי, אסקור בקצרה את הוראות החוק וההסדרים הקבועים בו. החוק מסדיר הענקת שני סוגי תעודות לעובדי ציבור הזכאים לכך: תעודות ממצאים ותעודות הוקרה.

 

עובד הזכאי לתעודת ממצאים הינו עובד ציבור שהתלונן בתום לב בפני הממונה עליו, בפני מבקר פנים או בפני גוף בודק, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות, ותלונתו נמצאה מבוססת. בתעודת הממצאים יצוינו ממצאי הבדיקה שנבעה מן התלונה, או תוצאותיה. לתעודות הממצאים אמנם אין תוקף משפטי, אך יש להן משמעות רבה כבסיס לקבלת תעודת הוקרה.

 

באשר לתעודות ההוקרה, נשיא המדינה רשאי להעניק תעודת הוקרה לעובד שתלונתו נמצאה מבוססת, על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל. לשם הענקת תעודות ההוקרה, נקבע בחוק כי שר המשפטים יפרסם, מדי שנה, קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות הוקרה.

 

חשיבות הענקת תעודות הממצאים ותעודות ההוקרה טמונה בתכלית החוק, כפי שהיא עולה מדברי ההסבר לחוק:[1]

 

"...לעודד עובדי ציבור לגלות מאמץ ותשומת לב לעקירת מעשי שחיתות או חריגות חמורות אחרות הפוגעים בטוהר המידות בשירות הציבור. הצורך בחוק זה נובע מהחריגים הרבים הנחשפים בדו"ח מבקר המדינה, ומהצורך לעודד מניעה של פגיעות באזרחים ובמינהל הציבורי".

 

אכן, קיימת הסכמה רחבה לגבי השפעותיה השליליות של השחיתות על החברה. השחיתות פוגעת בסדר החברתי, מהווה זלזול ברשויות המדינה ופוגמת באמון הפרט בתפקוד הרשויות. פרט למחיר החברתי והמוסרי שגובה השחיתות, היא אף גובה מחיר כלכלי כבד, עת שהנזק הכלכלי המוערך כתוצאה מעבירות מרמה ומעבירות כלכליות