ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

חילופי נשיאים בבית-הדין הארצי לעבודה: לאן מועדות פנינו?

March 17, 2018

בסוף חודש זה עתיד נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, לפרוש מתפקידו, אותו תמלא סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה. רשימה זו תנסה לעמוד בקצרה על דמויותיהם השיפוטיות של הנשיא היוצא והנשיאה הנכנסת, ולהצביע על מגמות קיימות ועתידיות בפסיקות בית-הדין הארצי תחת ההנהגה המשתנה.

 

הנשיא פליטמן, שנמצא על כס השיפוט כבר כשלושה עשורים, לא חשש לבטא עמדות הנתפשות כשנויות במחלוקת. בפרשת גלוטן, למשל, קבע הנשיא פליטמן כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים סיעודיים זרים, כך שמעסיקיהם הקשישים פטורים מהחובה לשלם להם שעות נוספות (אך, מנגד, העובדים עצמם נותרו עם הגנה חקיקתית מופחתת ביחס לשאר העובדים בישראל), ובפרשת קוצ'יק לא היסס להחיל את משפט העבודה על היחסים שבין קורבן סחר בנשים למטרות זנות לבין אלו שסחרו בה, למרות חששה של השופטת (כתוארה אז) ארד כי הדבר עלול ליצור הכרה ולגיטימציה עקיפה ליחסים פסולים אלו. אל מסקנתה של השופטת ארד בפרשה זו, שהדגישה את חשיבותו של יסוד ההסכמה החוזית כתנאי ליחסי עבודה, הצטרפה השופטת וירט-ליבנה. אמנם בפרשה זו, כמו גם בפרשה נוספת העוסקת באישה בזנות ושבהרכבה ישבו השופטות וירט-ליבנה וארד, ניתן לבסוף סעד לתובעות, אך סעד זה ניתן למרות היעדר יחסי עבודה (ולא מתוקפם); ניתן, אם כן, לתהות אם תחת כהונתה של הנשיאה הנכנסת צפויה התחזקות מחודשת של מרכיב ההסכמה החוזית כ-"שער כניסה" אל המובן הקלאסי של יחסי עובד-מעביד.

 

תחום נוסף שבו הראה הנשיא היוצא מוכנות להפוך הלכות קיימות הוא נושא נותני השירותים העצמאיים ("פרילנסרים"). בפרשת ענת עמיר נקבע בבית-הדין האזורי כי למרות תבנית ההעסקה של עוזרת במאי, בה הייתה מסווגת כנותנת שירותים עצמאית, בפועל התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד; עם זאת, לאור קיומו של "סעיף גדרון" בחוזה בין הצדדים (סעיף המורה על קיזוז והשבת כספים במקרה שייקבע כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד), הורה בית-הדין על קיזוז חלק מהזכויות שלהן הייתה עמיר זכאית. ההלכה הנוהגת דאז נשאבה מפרשת רופא, בה נקבע כי קיזוז והשבה יתבצעו רק במקרים של "חוסר תום-לב קיצוני" מצד העובד, אשר נלמד מאינדיקציות כגון גובה הפער בין שכר פרילנסר לשכר עובד. בפרשת עמיר ביקר הנשיא פליטמן בחריפות את הלכת רופא, בין השאר בשל השרירותיות שראה באינדיקציות המנויות בה. בהמשך, בפרשת