RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

May 12, 2019

שנת 2018 כמעט ונכנסה במניין השנים הרבות, בהן נותרו הוראות החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992, (להלן גם: "החוק") כאבן שאין לה הופכין. במאמר זה אנסה להבהיר את החשיבות הציבורית שביישום החוק, תוך התייחסות לגורמים השונים המעכבים את יישומו.

ראשית, וכבסיס להמשך...

December 14, 2017

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), נועד להגן על עובדים אשר חווים פגיעה בענייני עבודה מצד מעסיק או ממונה, בשל כך שהגישו תלונה כנגד המעסיק או עובד אחר של אותו מעסיק. כך, מעניק החוק בין היתר הגנה לחושפי שחיתות, עובדים שהתריעו על מעשה או...

Please reload