RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

בפס"ד ברע (ארצי) 60670-05-18 נצר שרון בע"מ נ' עו"ד ראובן וולף שניתן בנובמבר 2018 נידונה שאלת זכאותו של משתתף שהפסיד במכרז לאיוש משרה, לקבל את המסמכים שקשורים בהליך האיתור ובזוכה במשרה, תוך טענה כי ההליך היה "תפור" למידותיה של המשיבה.

במסגרת ההערה אבקש לדון בשאלת היקף הג...

Please reload