RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

November 18, 2019

חוק תובענות ייצוגיות נועד לקדם את אכיפת הדין ולתת סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין. כל זאת, מתווה החוק, תוך ניהול יעיל וממצה של תביעות גם למי שמתקשים כיחידים לפנות לבית המשפט. חוק זה אשר משמש חדשות לבקרים ב"תביעות ייצוגיות צרכניות" מעגן במפורש גם את האפשרות להגיש תובענות יי...

Please reload